Statut Fundacji.

TEKST JEDNOLITY – STATUT FUNDACJI PSI USMIECH.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Psi Uśmiech, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Gabrielę Drwięga i Zofię Zuzannę Pietruczuk, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 04.11.2010 roku, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 206, pod numerem repertorium A numer 5749/2010.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46 poz.203, z późniejszymi zmianami) i na podstawie niniejszego statutu.

§2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznie użytecznych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5.

1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku do celów statutowych.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6.

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja w wykonywanej działalności gospodarczej posługuje się firmą Fundacja „Psi Uśmiech” oraz może się posługiwać wyróżniającym ją znakiem graficznym, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może być zarejestrowany jako znak towarowy.

4. Wzór znaku graficznego, o którym mowa w punktach poprzedzających zostanie określony przez Fundatorów w drodze uchwały.

§7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji.

§8.

Właściwym ministrem, ze względu na cele Fundacji, jest Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele fundacji i sposoby ich realizacji.

§9.

Celem Fundacji jest:

1. działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B);

2. praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);

3. wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);

4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z);

5. reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z);

6. prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie terapii kontaktowej i zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E);

2. organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w różnych formach kształcenia służących realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 85.59.B);

3. współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń (PKD 94.99.Z);

4. współpracę z odpowiednimi organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w zakresie zadań publicznych (PKD 94.99.Z);

5. konsultacje merytoryczne oraz opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z);

6. zakładanie i prowadzenie placówek służących realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z);

7. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, biuletynów, kalendarzy i innych materiałów i druków dotyczących terapii z udziałem zwierząt (PKD 58.1);

8. zakup środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z);

9. organizowanie wolontariatu (PKD 94.99.Z);

10. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z).

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji.

§11.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez założycieli tej Fundacji w kwocie pieniężnej łącznej 1000 PLN (słownie tysiąc złotych), oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,

b) subwencji, dotacji, grantów,

c) ze zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku ruchomego i nieruchomego,

e) odsetek bankowych, papierów wartościowych,

f) dalszych świadczeń fundatorów,

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego,

h) działalności gospodarczej, jeżeli zostanie rozpoczęta,

i) innych źródeł.

3. Dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§12.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienia ofiarodawców nie mogą być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

§13.

1. W przypadku zapisu spadku dla Fundacji, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

2. W razie zaistnienia powyższego przypadku Zarząd jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia spadku.

§14.

1. Fundacja nie przyjmuje jakichkolwiek płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 15 tysięcy euro również w drodze więcej niż jednej operacji.

2. Przy ustalaniu równowartości euro, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu dokonania transakcji.

§15.

Fundacja nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń, zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV

Organy i sopsób zorganizowania fundacji

§16.

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§17.

1. Rada Fundacji jest organem niezależnym, kolegialnym, stanowiącym, opiniującym i nadzorującym Fundację.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób powołanych na okres dwóch lat.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołani również inni członkowie spośród darczyńców, wolontariuszy, przedstawicieli powołanych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli organizacji współpracujących.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 28 pkt. 2.

6. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Fundacji i przewodniczy zebraniom.

§18.

Do obowiązków Rady Fundacji należy:

a) nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji,

b) nadzór i kontrola nad sposobem zarządzania majątkiem Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,

e) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd.

f) dokonywania zmiany statutu.

§19.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

2. W posiedzeniach tych uczestniczy przynajmniej jeden przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

3. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, co wcześniej członkowie Rady Fundacji muszą przegłosować.

4. Udział osób wymienionych w pkt. 3 ma charakter doradczy.

§20.

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego a w przypadku równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§21.

Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Zarząd Fundacji

§22.

1. Zarząd Fundacji tworzą jego Fundatorzy oraz osoby powołane przez Zarząd w drodze uchwały. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.

2. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.

3. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

5. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone dla Rady Fundacji.

§23.

Zarząd Fundacji:

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

b) opracowuje roczne plany działalności Fundacji;

c) sporządza roczne merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności Fundacji;

d) zarządza jej majątkiem;

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i dotacje;

f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz dokonuje zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy;

g) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji;

h) tworzy oddziały, filie, biura, a także powołuje i odwołuje kierowników oddziałów, filii i biur oraz zatwierdza regulamin organizacyjny tych jednostek;

i) występuje z wnioskiem w sprawie rozwiązania i likwidacji Fundacji;

j) podejmuje uchwałę o rozpoczęciu działalności gospodarczej, określa jej przedmiot, a także zakres jej prowadzenia;

k) realizuje uchwały podjęte przez Radę Fundacji.

§24.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego Członek Zarządu a w sprawach finansowych dwaj Członkowie Zarządu.

§25.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa a w przypadku równej ich liczby decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa.

§26.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§27.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Rada Fundacji może ustalić, iż członkowie Zarządu będą pełnili swoje funkcje odpłatnie. Zasady odpłatności w tym sposób i wysokość świadczeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie określa Rada Fundacji.

§28.

1. Członkostwo w organach Fundacji ustaje na skutek:

a) złożenia rezygnacji na piśmie, bez podania powodu,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka,

c) zdarzeń losowych uniemożliwiających zdolność do sprawowania funkcji,

d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

2. Zarząd może odwołać członka organów Fundacji, w przypadku:

a) nienależytego wypełnienia funkcji członka,

b) istotnego naruszenia postanowień Statutu,

c) działania na szkodę Fundacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§29.

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§30.

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie to może nastąpić na drodze przejęcia majątku innej fundacji lub powstania nowej fundacji (fuzji).

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

3. Uchwałę o połączeniu Fundacji podejmują Fundatorzy.

§31.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

3. Rada Fundacji wyznacza likwidatora Fundacji z grona lub spoza grona członków Zarządu.

§32.

1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego realizujących cele określone w Statucie.

2. O podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.

§33.

1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 4 grudnia 2010 roku, z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Radę Fundacji dnia 10 stycznia 2013 roku.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Białegostoku XII Wydział Gospodarczy KRS.