Regulamin darowizn.

§.1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji Psi Uśmiech, Białystok, 15-552 przy ul. Kujawskiej 5a/13, KRS: 0000373755, NIP: 5423192021, REGON: 200410849, zwaną dalej Fundacją, poprzez stronę internetową www.psiusmiech.pl.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony fundacjazwierzecapolana.org w celu przekazania darowizny.
3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie www.psiusmiech.pl.

§.2 Zasady przekazywania darowizn.

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna).
2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych,skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.
3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Fundacji zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art.890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Fundacji) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.
4. W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat), Usługobiorca Serwisu
(Darczyńca) powinien skorzystać z formularza kontaktowego przedstawiając szczegóły
dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny usług.

§.3 Zwolnienia podatkowe.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu zgodnie z aktualną ustawą o podatku.

§.4 Zasady przekazywania darowizn finansowych.

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Fundacji jest możliwe poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Fundacji.
2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić dowolną podaną przez siebie kwotę.
3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Fundacji prowadzone przez Bank BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 2868 1388 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

§.5 Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 kwietnia 2020 roku. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności
pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.